• ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

یک عبارت (expression) هر رشته ای از نمادهای ریاضی است که می تواند در یک سمت از معادله قرار بگیرد. عبارت های ریاضی درست مانند معادلات (equations)، انواع بسیار زیادی دارند. در این فصل، من تنها بر روی عبارت های حسابی […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

سه ویژگی برابری (equality) عبارتند از بازتابی (reflexivity)، تقارن (symmetry)، و انتقال پذیری (transitivity) […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

یک معادله (equation) یک بیانیه ریاضی است که بیان می کند دو چیز مقدار یکسانی دارند – به عبارت دیگر، یک بیانیه با یک علامت برابری (equal sign) می باشد. معادله یکی از مهمترین مفاهیم ریاضیات می باشد […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

شما باید با سه مفهوم معادلات (Equations)، عبارات (Expressions)، و ارزیابی (Evaluations) به خوبی آشنا باشید، چرا که برای زمان طولانی با آنها کار خواهید داشت. هر زمان که قیمت چند کالا را در فروشگاه با هم جمع می زنید […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

قدر مطلقِ (absolute value) یک عدد، مقدار مثبت آن عدد می باشد. این عدد به شما می گوید که فاصلۀ آن عدد تا عدد ۰ بر روی خط اعداد (number line) چقدر می باشد. نماد قدر مطلق، یک مجموعه نوار عمودی می باشد […]

 • ۶ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در اوایل این فصل، در مورد ویژگی های چهار عمل اصلی صحبت کردیم، و دانستید که چگونه جمع و تفریق عملیات معکوس (inverse operations) یکدیگر می باشند. همچنین دانستید که ضرب و تقسیم نیز معکوس یکدیگرند […]

 • ۶ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در این بخش شما را با سه عملیات جدید که با پیشرفت در ریاضی به آنها نیاز خواهید داشت، آشنا می کنم: توان ها (exponents)، جذر (square roots)، و قدر مطلق (absolute value) […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۸, ۱۳۹۹

در اینجا آنچیزیهایی را که در مورد ارزیابی عبارتهای دارای توان (exponent) نیاز هست بدانید، مطرح می کنیم […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

شما همیشه می توانید واحدها (units) را با یک عدد در یکدیگر ضرب کنید. برای مثال، فرض کنید شما ۴ صندلی (chair) دارید، امّا متوجه شده اید که برای یک مهمانی دو برابر آنها صندلی نیاز دارید […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

هر چیزی که قابل شمارش باشد یک واحد (unit) می باشد. این یک دسته بندی بسیار بزرگ است، چرا که هر چیزی را که شما بتوانید اسم ببرید می تواند قابل شمارش باشد. شما در فصل ۱۵ اطلاعات بیشتری در مورد واحد های اندازه گیری […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

ضرب (Multiplication) و تقسیم (division) اعداد منفی تقریباً مشابه ضرب و تقسیم اعداد مثبت می باشند. وجود یک یا دو علامت منفی (-) قسمت عددی پاسخ را تغییر نمی دهد […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

راز بزرگ جمع و تفریق کردن اعداد منفی اینست که هر مساله ای را به یک سری از بالا و پایین ها در خط اعداد تبدیل کنیم. بعد از اینکه چگونگی انجام این کار را دانستید، درخواهید یافت که تمامی این مسائل کاملاً ساده هستند […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

در فصل ۲، به شما نشان دادم که چگونه از خط اعداد برای درک چگونگی کارکرد اعداد منفی استفاده کنید. در این فصل، به شما یک دید نزدیکتر از چگونگی انجام دادن چهار عمل اصلی با اعداد منفی می دهم […]

 • ۴ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

اگر تابحال سعی کرده باشید که یک کیسۀ سنگین خواروبار را جابجا کنید، ممکن است متوجه شده باشید که توزیع کردن (distributing) محتویات آنها درون دو کیسه کوچکتر، کار شما را ساده تر می کند […]

 • ۵ بازدید
 • آبان ۷, ۱۳۹۹

به یاد بیاورید که مقسوم علیه (divisor) در یک مساله تقسیم (division problem) عددی است که شما تقسیم را بر روی آن انجام می دهید. هنگامی که شما تقسیم های طولانی را انجام می دهید، اندازۀ مقسوم علیه […]